Aprovació definitiva de modificació per a l'exercici de 2017 i successius de diverses ordenances fiscals

Aprovació definitiva de modificació per a l'exercici de 2017 i successius de diverses ordenances fiscals

[19/10/2017]

Aprovació definitiva de la modificació per a l'exercici de 2017 i successius de les Ordenances fiscals següents: OF 1.1. Impost sobre Béns Immobles; OF 1.2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica; OF 3.5. Taxes de clavegueram; OF 3.12. Taxes per l'estacionament regulat de vehicles a la via pública.

normativa